Historie obce


První písemná zmínka

Roku 1380 prodal Václav z Újezdce poplužní dvůr v Újezdci a Dřísech Rudolfu z Račiněvsi - dle "Zbytky desk zemských I", str. 461 : (Wenc. de Ugezdczye) ... curiam arat. in Ugezdczy, in Drzissech (intabulat Rodolfo de Racziniewsi).


Druhá písemná zmínka

Roku 1406 dle Urbáře břevnovského "vesnice Újezdec platí kuřata, vejce a sýry mýtu v Chlumíně" (Vgezdecz villa solit pullos, ova et caseos pro thelonco in Chlumin).


Majitelé

1406 - dvůr Újezdec a městečko Chlumín koupil klášter v Břevnově
1421 - za husitství Újezdec zabralo Staré Město pražské
1547 - po potlačení stavovského odboje Újezdec dočasně propadl králi Ferdinandu I.
1620 - po porážce stavovského povstání zkonfiskován, později součást panství Obříství


Archeologické nálezy

ztracené
- nádobka z pozdní doby kamenné (kultura řivnáčská nebo keramiky nálevkovitých pohárů)
- snad zvoncovitý pohár z pozdní doby kamenné (kultura zvoncovitých pohárů)
zmínky v dílech:
Stocký A. - Pravěk země české 1. Věk kamenný, Praha 1926
Šanovec R. - Po stopách pravěké kultury na Mělnicku, Mělník 1938
Hájek L. - Kultura zvoncovitých pohárů v Čechách, Archeologické studijní materiály 5, Praha 1968
uložené
- džbánek dvojkonického těla se dvěma oběžnými rýhami pod hrdlem (snad z kostrového hrobu) ze starší doby bronzové (kultury únětické). Uložen v Regionálním muzeu Mělník, inv.č. Pr 1006.
zmínky v publikaci:
Sklenář K. - Vlastivědné muzeum v Mělníku - katalog pravěké sbírky, 1966


Sčítání lidu 1890

Napočteno 32 domů a 201 obyvatel - všichni české národnosti, z toho 199 katolíků a 2 evangelíci, z toho 169 umělo číst a psát, 3 uměli jen číst a 29 neumělo číst ani psát.
Sčítání lidu 1900
Napočteno 33 domů a 202 obyvatel, v obci v tu dobu byla cihelna, smíšený obchod, dva hostince, dva výčepy kořalky, prodej tabáku a dvě kovárny.


Literatura

Profous Antonín - Místní jména v Čechách, Praha 1954
Hyšman Filip, Paroubek Otakar - Popis okresního hejtmanství slánského, Praha 1887
Böhm Ludvík - Královské věnné město Mělník a okres mělnický, Mělník 1892
Špecinger Otakar - Kralupsko. Rodný kraj mistra Antonína Dvořáka, Kralupy 1949
Sklenář Karel - Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku, Okresní muzeum Mělník 1982
Zápisy z obecního zastupitelstva v Újezdci 1928 - 1947, Státní oblastní archiv Mělník


Matrika Hostín
Titulní stránka matriky fary v Hostíně, kde se zapisovalo narození dětí i z Újezdce, tehdy Augezdetz.
Historie obce - matrika


Typický zápis z matriky
Pro zajímavost přepis 1. řádku: Z augezdce 14. dito pokrztieno ditie gmenom Antonin... (důkaz náročnosti bádání v matrikách).
Historie obce - matrika


Újezdec kolem roku 1830

Mapa Újezdce s legendou.


Újezdec
hospoda 1901

Zatím neznámé datum pořízení.


Hospoda v roce 1901
hospoda 1901
 


Kaplička roku 1917
Kaplička roku 1917
 


Kaplička roku 1926
Kaplička roku 1926
 


Pohlednice Újezdec roku 1926
Pohled
 


Rodina Machotova
Rodina Machotova

Obrázek z roku 1929.


Zápis z jednání zastupitelstva z roku 1936
Zápis z jednání zastupitelstva z roku 1936
Přepis toho zápisu (pro autentičnost původního textu včetně pravopisných chyb zapisovatele):


                    Zápis

schůzi ustanovených pánů obec. zástupců
schůze dne 28. června 1936 uzavření dohody s
Fr. Rybařem z Chlumína - plemeného kance.

K jednání se dostavily.

??? Lad. Kuchař Jos. Charvát Václ. a Basař Jan
a p. Fr. Rybař majitel chov. plem. kance.

Ráno dne 29 června 1936 byl proveden
přehled prasnic a jich záznam s p. starostou
a Charvátem Václ což bylo zjištěno as 58
chov prasnic.

Stalo se ujednáním.

Byla smluvená dohoda mezi těmito pány
a s p. Fr. Rybářem uzavření smlouvy
na jeden rok t.j. of 1/7 1936 do 1/7 1937
za obnos 2320 Kr. t.j. as 40 Kr. na
jednu chov plemenici 1/2 letně 20 Kr. které si
p. Fr. Ribář bude vybírati sám hned při
připuštění ke ??? .
Kolky dá obec Újezdec.

                    Schvaluje a potvrzuje
                                Potvrzuji že
Basař


                    Protokol

sepsaný dne 3 července 1936 při komisiením
řízení stavební komyse u č.p. 27 náležejícím
p. Františku Charvátovy o povolení
přístavby na samé hranici a v pravé straně do
15 cm přes hranici veřejného statku obce Újezdec;
což se přítomnýmy pány schvaluje.

               v Újezdci dne 3. července 1936
Basař
Klogner Josef                           Borový
                                                      starosta                    Protokol

sepsaný dne 3 července 1936 při komi-
sielním řízení stavební komyse v č. 25
náležející p. Frant a Marii Křížové v Újezdci
o povolení stavby sypky na dvoře při straně
usedlosti p. Lad. Kříže.

Stavbu tuto stavební komyse schvaluje
ani p. Kříž Lad žádných námitek nečiní

               v Újezdci dne 3 července 1936
                                               Borový
                                                      starostaPomník T. G. Masaryka
Pomník T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka před 2. světovou válkou.


Schůze zastupitelů roku 1944
Pozvánka na schůzi zastupitelů z roku 1944
Pozvánka na schůzi zastupitelů z roku 1944 ...
Vyhláška na schůzi zastupitelů z roku 1944
... a také vyhláška na tuto schůzi.


Dobrovolní hasiči (1980)
dobrovolní hasiči 1980
 


Staré fotografie z Újezdce

Podařilo se nám získat nějaké staré fotografie z Újezdce. Možná na nich poznáte sebe nebo Vaše příbuzné. Pokud ano, dejte nám vědět na adresu phustak@email.cz . Najdete-li ve Vašich albech také nějaké staré fotografie, rádi je zveřejníme i pro ostatní návštěvníky stránek.


Staré fotografie z Újezdce, díl 2.

Máme další staré fotografie z Újezdce. Pokud na nich poznáte sebe nebo Vaše příbuzné a budete nám o tom chtít říct, dejte nám vědět na adresu phustak@email.cz . A jestliže najdete ve Vašich albech také nějaké staré fotografie, o které se budete chtít podělit, rádi je zveřejníme i pro ostatní návštěvníky stránek.


Rodina Mrňavých

Pár dalších fotografií z historie Újezdce. Jedná se o rodinu Mrňavých z čp. 9.